|
|
|
|
|

Podávání žádostí a rezervace ubytování pro studenty budoucích prvních ročníků
Akademický rok 2018/19

Studenti budoucích prvních ročníků podávají elektronicky žádost o ubytování na ak. rok 2018/2019. Teprve následně, pokud bude jejich žádost kladně vyřízena, si mohou rezervovat pokoj a podepsat smlouvu o ubytování.
Aplikace pro podání žádosti, rezervaci pokojů a podpis smlouvy o ubytování bude přístupná v následujících termínech vždy od 16:00 hod. počátečního data do 16:00 hod. koncového data:

Podávání žádostí  18.6. - 19.7.2018 
Výběr pokoje, uhrazení „rezervační jistoty“ a podpis smlouvy  23.7. - 16.8.2018 
Ubytování na kolejích bude probíhat  10.9. - 16.9.2018 

Pro přihlášení do celoškolského informačního systému VUT v Brně použijte webovou stránku

https://login.vutbr.cz

Pro vstup do aplikace použijte vaše rodné číslo (nebo rodný kód) a počáteční heslo. V aplikaci pak následně získáte osobní číslo a VUTheslo, které budete moci použít pro přihlášení do informačního systému VUT v Brně (www.vutbr.cz) odkud můžete přejít do ubytovací aplikace Kolejí a menz. Protože přenos dat z celoškolské databáze do systému ubytování probíhá jednou denně v nočních hodinách, podávejte žádost o ubytování nejdříve následující den po registraci a získání osobního čísla a VUThesla.

Pro přihlášení zvolte odkaz „INTRAPORTAL“ v nabídce pod ikonou

nebo odkaz https://www.vutbr.cz/intra a poté „Ubytování a stravování“. V případě, že máte jakékoliv problémy s použitím VUT loginu a hesla, nebo jste dokonce jeden z těchto identifikátorů zapomněli, obraťte se, prosím, na systémového integrátora na Vaší fakultě.

Pokud je vše v pořádku, objeví se stránka informačního systému ISKAM „Základní údaje“ s Vašimi osobními údaji. Zkontrolujte si osobní údaje, především Vaši adresu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí proveďte změnu na studijním oddělení Vaší fakulty. Informace, které prosíme vyplnit, jsou Vaše mobilní telefonní číslo a korespondenční e-mailová adresa. V položce „Účet“ zadejte číslo účtu (zřízeného výhradně na území ČR pro účely inkasa za poskytnuté služby KaM) a kód banky. Student nemusí být vlastníkem účtu, ale musí k němu mít dispoziční právo. Nemáte-li v době podpisu smlouvy účet zřízen, pak potvrzení o zřízení účtu a následně inkasa z tohoto účtu odevzdáte v kanceláři oddělení ubytování (OU) nejpozději 16.9.2018!!! Pro editaci výše uvedených údajů klikněte na tlačítko „Upravit“.

Po zapsání požadovaných údajů, klikněte na tlačítko „Aktualizovat“.

Zvolte „Žádosti o ubytování (pořadníky)“ v menu „Ubytování“. Klikněte na tlačítko „Nová žádost“.

Poté vyberte preferovanou kolej a náhradní kolej a klikněte na tlačítko „Podat žádost“.

Tím se dostanete k rekapitulaci žádosti. Zde také budete sledovat stav žádosti, která projde pořadníkem zpracování.

V případě kladného vyřízení Vaší žádosti (informaci zjistíte 23.7.2018, stav žádosti musí být „Uspokojená“), klikněte na tlačítko „Vytvořit rezervaci“ pod stavem žádosti. Žádosti budou uspokojovány v pořadí podle data podání žádosti.

Pak zvolte období, po které chcete být ubytováni a zvolte konkrétní blok a pokoj kliknutím na tlačítko „Vybrat“. Začátek ubytování volte v rozsahu 10.9.201816.9.2018 (na blocích A04, A05, B02, B04, B05, B07 pouze od 16.9.2018), konec ubytování nejpozději 28.6.2019. V případě zájmu o dřívější nástup na ubytování kontaktujte provozní příslušného bloku.
Kontakty viz. www.kam.vutbr.cz/skripty/oddeleni.aspx?id=5
.

Následně se vám objeví rekapitulace rezervace ubytování, kterou je třeba potvrdit kliknutím na tlačítko „Potvrdit“.

Po rezervaci pokoje jste povinni uhradit „rezervační jistotu“ ve výši 1 500 Kč nebo 70 EUR (dle „Pravidel pro ubytování studentů a zaměstnanců VUT v kolejích VUT v akademickém roce 2018/19“) na níže uvedený účet, a to připsáním částky nejpozději 16.8.2018. Počítejte s tím, že převod z banky do banky může trvat až tři pracovní dny. Bez uhrazení této částky Vám nebude umožněn přístup k podpisu smlouvy o ubytování. Pokud do stanoveného termínu smlouvu nepodepíšete, bude Vámi provedená rezervace zrušena a místo bude nabídnuto dalšímu zájemci = žadateli o kolejní místo.

Částka 1 500 Kč se hradí na účet Kolejí a menz, č. účtu: 105819493/0300,
variabilní symbol (VS): najdete na stránce IS ISKaM „Základní údaje“,
specifický symbol (SS): 111

nebo

Částka 70 EUR se hradí na účet Kolejí a menz, č. účtu: 105819493/0300,
variabilní symbol (VS): najdete na stránce IS ISKaM „Základní údaje“,
účel platby (povinná položka): Vaše jméno a příjmení
specifický symbol (SS): 111
IBAN: CZ07 0300 0000 0001 0581 9493
SWIFT: CEKOCZPP

Jakmile bude požadovaná částka připsána na konto (objeví se v položce „Hlavní konto“ nebo „Rezervační jistota“ v nabídce „Základní údaje“), můžete přikročit k podpisu smlouvy. Po kliknutí na ikonu

v nabídce „Přehled ubytování“ v menu „Ubytování“ se příslušná částka z hlavního konta (1 500 Kč) převede do položky „Rezervační jistota“, pokud už nebyla převedena dříve, a systém umožní smlouvu podepsat. Pokud nebude na kontě v ISKaM dostatek finančních prostředků, systém podpis smlouvy nepovolí!

Před podpisem smlouvy jste povinni seznámit se se zněním smlouvy i všech příloh, které ke smlouvě náleží. Toto je potřeba potvrdit zatržením checkboxu.

Na závěr je třeba potvrdit podpis smlouvy kliknutím na tlačítko „Podepsat smlouvu“.

Dokud není smlouva korektně podepsána, upozorňuje systém na tuto skutečnost červeným varovným hlášením: Nepodepsané v řádku „Stav smlouvy“.

Dále uhraďte k datu nástupu na ubytování „Ubytovací jistotu“ (30-ti násobek denní sazby za ubytování dle platného ceníku)

na účet Kolejí a menz, č. účtu: 105819493/0300,
variabilní symbol (VS): najdete na stránce IS ISKaM „Základní údaje“.

Tato částka bude z „Hlavního konta“ převedena do „Ubytovací jistoty“ až po vašem nastěhování.

Svolení k inkasu

Svolení k inkasu za služby poskytnuté v ak. roce 2018/2019 si zajistíte z účtu, který jste uvedl(a) v „Základních údajích“, a to ve prospěch účtu Kolejí a menz: č. účtu: 105819493/0300. Nemusíte být majitelem tohoto účtu, ale musíte mít k němu dispoziční právo. Při vyřizování svolení k inkasu v bance nestanovujte žádný variabilní symbol. Pokud banka VS na svolení k inkasu vyžaduje, zadejte VS ze stránky IS ISKaM „Základní údaje“. Termín inkasa za ubytování je dle smlouvy stanoven na 5. den kalendářního měsíce za daný kalendářní měsíc, termín inkasa služeb s ubytováním spojených je stanoven na 5. den následujícího měsíce. Svolení k inkasu odevzdáte v kanceláři Oddělení ubytování nejpozději 16.9.2018!

Výše inkasa: výše inkasa odpovídá součtu všech plateb za ubytování, KolejNet a další služby (kopírování, prádelna atd.), včetně DPH. Výše inkasa se mění podle počtu dnů v měsíci (vychází z denní sazby) a případných dalších odebraných služeb.

Doporučujeme tedy nastavit ve svolení k inkasu bezlimitní plnění. Pokud s touto možností nesouhlasíte, je stanoven minimální limit 5 500 Kč / měsíc.

Viz ceníky ubytování a služeb: www.kam.vutbr.cz/?p=ceny

Rezervační jistotu, ubytovací jistotu ani platbu za ubytování nebudeme vybírat v hotovosti! Akceptovány budou pouze platby inkasem (dle článku IV. Smlouvy o ubytování) nebo bankovním převodem na účet KaM.