|
|
|
|
|

Green Kam VUT

 

Současná doba s sebou nese nejen obrovské množství příležitostí pro každého z nás, ale také mnohé výzvy a systémové změny, s nimiž se musíme vypořádávat. Za jednu z nejvýznamnějších výzev dneška považujeme zavádění mitigačních opatření a přizpůsobení se změně klimatu a potřebám životního prostředí.

Chápeme nezastupitelnou roli zdravého životního prostředí a cítíme potřebu šetrného a odpovědného využívání přírodních zdrojů, proto jsme se rozhodli založit Green KaM VUT -environmentální projektovou kancelář, která bude pomáhat areálu kolejí a menz na cestě k udržitelnosti. Naším cílem je vybudovat opravdu odpovědné prostředí kolejí, ve kterém se zároveň všichni budeme cítit příjemně. Dosáhnout toho chceme skrze aplikaci moderních přístupů v péči o životní prostředí, práci s komunitou a budování informovanosti, odpovědnosti a angažovanosti studentů a zaměstnanců.


Proč jsme se rozhodli založit Green KaM VUT?

„Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“

Toto pořekadlo platí o životním prostředí dle mého názoru doslova. Vzhledem ke klimatickým podmínkám, které nám vrací, jak se k přírodě chováme, myslím, že začít se chovat zodpovědně je pozdě.

Dle mého mínění ale není nikdy pozdě začít se chovat ohleduplně a přírodu respektovat. Z tohoto důvodu pokládám za správné věnovat se tomuto tématu se studenty a přispět k lepšímu životnímu prostředí v naději, že si tyto návyky ponesou s sebou jako samozřejmost po zbytek života.

Dagmar Vlčková, ředitelka Kolejí a menz VUT Brno

 

 „Snažíme se o to, aby uvědomělé chování bylo považováno za normální. Vysokoškolské koleje by se měly stát místem, které bude pozitivně ovlivňovat vztah studentů k prostředí, ve kterém žijí. Místem, kde se teoretické poznatky převádí do praxe, a kde je podporováno odpovědné smýšlení.“  - agentura Envirostyl, rozvoj a zakládání Green Office v ČR


Cíle Green KaM VUT

  • Předcházení vzniku odpadů, úspora energií.
  • Vznik a rozvoj projektů zaměřených na životní prostředí.
  • Propojení českých a zahraničních studentů, studentských spolků a zaměstnanců kolejí.
  • Spolupráce s dalšími zelenými kancelářemi, vedením VUT a externími partnery.
  • Vytvoření kolejí, které budou studenti vnímat jako svůj druhý domov.

kontakt: GreenKAM@skm.vutbr.cz