|
|
|
|
|

Časté dotazy – otázky a odpovědi – FAQ

Jak si mohu požádat o kolej?

Harmonogram podávání žádostí a rezervací pro příští akademický rok je k dispozici v dokumentech na stránkách www.kam.vutbr.cz od poloviny měsíce února.
Rezervace se provádí elektronicky. Po začátku akademického roku se rezervace a podpis smlouvy provádí pouze osobně na oddělení ubytování.

Lze provést rezervaci před zápisem ke studiu?

Ne, to bohužel není možné, pro rezervaci lůžka potřebujete údaje, které obdržíte při zápise.

Na koleje chci nastoupit dříve, než mám ve smlouvě o ubytování.

O datu dřívějšího nástupu informujte paní provozní na bloku, kde je smluvně zajištěné ubytování. Úhrada za dřívější ubytování bude placena v hotovosti na vrátnici, denní sazba dle aktuálního ceníku (viz dokumenty).

Jak zrušit rezervaci, když na koleje v září nenastoupím?

Žádost o zrušení rezervace najdete v dokumentech na našich webových stránkách.

Mohu ukončit ubytování dříve, než mi skončí smlouva o ubytování?

1. odevzdejte písemnou žádost o předčasném odstoupení od smlouvy o ubytování (www.kam.vutbr.cz - dokumenty) nejpozději 30 dnů před plánovaným ukončením osobně na OU,

2. nebo se dostavte na OU kdykoliv během měsíce (v našich úředních hodinách) s potvrzením, že máte zkontrolovaný pokoj, vrácené ložní prádlo a klíče na vrátnici. Smlouvu Vám ukončíme ke konci daného měsíce. Platba za ubytování je za každý celý započatý měsíc.

Jak si mohu změnit pokoj/lůžko?

Stěhování na volné lůžko/pokoj – je potřeba telefonicky nebo osobně volné lůžko zablokovat na oddělení ubytování ještě před samotným stěhováním. Následně si necháte uklízečkou zkontrolovat pokoj, na vrátnici vrátíte klíče od stávajícího pokoje (prádlo v případě, že se stěhujete na jinou kolej) a dostavíte se na oddělení ubytování k podpisu dodatku ke smlouvě.

Vzájemná výměna pokojů – necháte si uklízečkou zkontrolovat pokoj, na vrátnici odevzdáte klíče od stávajícího pokoje (prádlo v případě, že se stěhujete na jinou kolej) a dostavíte se společně na oddělení ubytování k podpisu dodatku ke smlouvě.

Jaká je cena ubytování? Platí se i víkendy, kdy na koleji nejsem?

Ceník ubytování na kolejích VUT v Brně najdete v dokumentech na našich webových stránkách www.kam.vutbr.cz. Při dlouhodobém ubytování se platí vždy celý kalendářní měsíc bez ohledu na to, zda na koleji fyzicky jste nebo ne. Výjimkou je první a poslední měsíc, kdy platíte poměrnou část měsíce podle data nástupu/odchodu. Na přespání pouze některé dny v týdnu můžete využít nabídky krátkodobého ubytování.

Je možné na kolejích bydlet v páru?

Ano, pouze rezervaci lůžka musíte provést osobně na oddělení ubytování, protože systém ISKAM vás nepustí rezervovat smíšený pokoj. Pokud se jedná o první ubytování, je potřeba souhlas druhé osoby.

Co je rezervační a ubytovací jistota?

Ubytovací jistota je 30-ti násobek denní sazby, musí být uhrazena před nástupem na ubytování a bude zúčtována k datu ukončení smluvního vztahu. Slouží k pokrytí nákladů spojených s ubytováním v době, kdy nejsou poukázány prostředky od ubytovaného i jako klasická jistota (pro případ neplacení řádných plateb, vzniku škod apod.) Rezervační jistota 1 500,- Kč je nutná k podpisu smlouvy a bude odečtena od výše kolejného v 1. inkasním termínu.

Jaké je číslo účtu Kolejí a menz?

Číslo účtu: 105819493/0300.
Pro platby ze zahraničí:
Banka: ČSOB, a.s., Na Příkopě 14, Praha 1, CZ
IBAN: CZ07 0300 0000 0001 0581 9493
SWIFT: CEKOCZPP

Jak správně platit za ubytování?

1. Příkazem k inkasu, na rozdíl od běžného bankovního převodu, kdy sám plátce poukazuje určitou částku, nedělá při inkasu plátce žádné úkony, ale platbu iniciuje a realizuje (inkasuje) pouze příjemce. Plátce však stanoví rámcový souhlas s inkasem (svolení k inkasu) ve prospěch příjemce a obvykle stanoví i cenový strop, do kterého příjemce může inkasa provádět (tzv. limit inkasa). Limit inkasa musí být dostatečně vysoký, aby mohly být inkasovány všechny poplatky (ubytování, služby s ním spojené, kreditní systém aj.). Doporučujeme nastavit ve svolení k inkasu bezlimitní plnění. Pokud s touto možností nesouhlasíte, doporučujeme dle našich zkušeností nastavit minimální limit nejméně 5 500,- Kč/měsíc. Výše inkasa odpovídá součtu všech plateb za ubytování, kolejnet a další služby (kopírování, prádelna atd.), včetně DPH. Pozor, výše inkasa se mění podle počtu dnů v měsíci (vychází se z denní sazby) a případných dalších odebraných služeb! Svolení k inkasu učiní plátce z účtu, který uvedl ve smlouvě o ubytování u kteréhokoliv bankovního ústavu v ČR ve prospěch účtu Kolejí a menz, vedeného u ČSOB, a.s., číslo úču: 105819493/0300, variabilní symbol (VS) u svolení k inkasu student nevyplňuje. Pokud banka VS na svolení k inkasu vyžaduje, zadejte VS ze stránky IS ISKaM „Základní údaje“.
Inkaso je příjemce oprávněn provést kdykoli v období od 5. do 12. dne měsíce a plátce se zavazuje v tomto období mít na účtu dostatek prostředků k jeho provedení.
Doklad o svolení k inkasu je nutné odevzdat na oddělení ubytování. V případě, že výše inkasa je vyšší než limit inkasa nebo výše disponibilních prostředků na účtu plátce, inkaso se nezrealizuje a závazek plátce zůstane neuhrazen.

2. Za ubytování a služby s ním spojené uhradíte jednorázovým příkazem z bankovního účtu (poplatek za příchozí platbu ze zahraničního bankovního účtu hradí klient) na č.ú. Kolejí a menz – 105819493/0300 nebo přímým vkladem na pobočce ČSOB, a.s., divize Poštovní spořitelna, na č.ú.: 105819493/0300. Jako variabilní symbol uveďte vždy číslo VS, které naleznete na svém profilu po přihlášení do systému přes webové rozhraní – ISKaM „Základní údaje“.

3. Na webovém rozhraní ISKaMu byla spuštěna aplikace platební brány. Aplikaci spustíte na stránce „Konta“ v položce menu „Účet“. Chcete-li poslat platbu do ISKaMu, klikněte na tlačítko „Nabít“ a dále pokračujte podle pokynů.

Proč se mi v systému ISKAM ještě neukázaly zaslané peníze za ubytování?

Systém ISKAM není napojen na banku on-line. Platba z banky se na Vaše konto v systému ISKAM připíše (při převodu z banky, vložením finanční částky na přepážce v bance nebo po inkase) v rozmezí jednoho až tří pracovních dnů po provedené operaci. Je potřeba dbát na správné a úplné vyplňování údajů při převodech v bance – variabilního symbolu (VS, naleznete na svém profilu po přihlášení do systému přes webové rozhraní – ISKaM „Základní údaje“) a údajů o plátci: jméno a příjmení.

Z jaké banky mohu hradit rezervační nebo ubytovací jistitu?

Rezervační i ubytovací jistotu lze hradit z jakékoliv banky. Ovšem poplatek za příchozí platbu ze zahraničních bankovních účtů hradí klient.

Poslal/a jsem si peníze na ubytovací jistotu, částku mám stále v systému na hlavním kontě, ale jistota uhrazena není.

Částka bude z hlavního konta v systému ISKAM převedena do ubytovací jistoty v okamžiku nástupu na ubytování, tj. vydáním klíče na vrátnici.

Kdy mi bude vrácena ubytovací jistota?

Přeplatek z ubytovací jistoty – 30-ti násobku denní sazby bude po provedeném vyúčtování a započtení vzájemných pohledávek a závazků při odhlášení ubytovanému poukázán na bankovní účet evidovaný v systému ISKAM.

Jak mám doručit svolení k inkasu?

V příloze emailu zašlete potvrzení o svolení k inkasu (pokud jste si vyřizoval inkaso v bance) nebo print screen obrazovky (pokud jste je zadal přes internet banking). Doklad si potřebujeme vytisknout a založit. Doklad je možno také poslat poštou, případně osobně předat na oddělení ubytování.

Proč mně neproběhlo inkaso?

Bankovní soubory jsou odesílány do banky vždy pouze jedenkrát, a to 5. den v měsíci. Pokud se požadovaná částka nezinkasuje, může to být z důvodu nedostatečného finančního obnosu na účtu nebo stanovený limit pro inkaso je nízký, případně skončila platnost povolení k inkasu.

Jak mám zaplatit dlužnou částku za ubytování?

Dlužnou částku za ubytování a služby s ním spojené uhradíte jednorázovým příkazem z bankovního účtu (poplatek za příchozí platbu ze zahraničního bankovního účtu hradí klient) na č.ú. Kolejí a menz – 105819493/0300 nebo přímým vkladem na pobočce ČSOB, a.s., divize Poštovní spořitelna, na č.ú.: 105819493/0300. Jako variabilní symbol uveďte vždy číslo VS, které naleznete na svém profilu po přihlášení do systému přes webové rozhraní – ISKaM „Základní údaje“. Dále byla na webovém rozhraní ISKaMu spuštěna aplikace platební brány. Aplikaci spustíte na stránce "Konta" v položce menu "Účet". Chcete-li poslat platbu do ISKaMu, klikněte na tlačítko "Nabít" a dále pokračujte podle pokynů.

Je možné mi vystavit potvrzení o ubytování?

Jako potvrzení o ubytování slouží námi vytištěná a potvrzená smlouva o ubytování, za tento administrativní úkon účtujeme poplatek 10,- Kč za každou i započatou stranu. Poplatek se připočítá k platbě za ubytování.